เล่าขานบ้านหมี่

อำเภอบ้านหมี่
ดูแผนที่อำเภอบ้านหมี่ คลิกที่นี่>>> ข้อมูลจาก http://www.amphoe.com
4คำขวัญอำเภอ อู่ข้าวอู่น้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองผ้ามัดหมี่ สตรีแสนงาม
4ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ถนนเทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
4หมายเลขโทรศัพท์ 0-3647-1251
4หมายเลขโทรสาร 0-3647-1251
4เว็บไซต์อำเภอ
ข้อมูลทั่วไป
4ประวัติความเป็นมา อำเภอบ้านหมี่ ตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2426 เรียกชื่อครั้งแรกว่าอำเภอ สนามแจง เนื่องจากตั้งอยู่ริมเขาสนามแจง ต่อมาอำเภอย้าย
ไปตั้งอยู่ที่บ้านห้วยแก้ว ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตามที่ตั้งว่าอำเภอห้วยแก้ว
พ.ศ.2441 มีการสร้างทางรถไฟสายเหนือผ่านทางราชการจึงย้ายอำเภอมาตั้งใหม่ที่ตำบลบ้านเซ่า(ตำบลบ้านหมี่ในปัจจุบัน)
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอสนามแจงอีก
พ.ศ.2457 เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบ้านเซ่าตามตำบลที่ตั้ง
พ.ศ.2483 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอจากบ้านเซ่าเป็นอำเภอบ้านหมี่จนถึงปัจจุบัน
อำเภอบ้านหมี่ เป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันตกของพื้นที่จังหวัด อยู่ห่างจากตัวที่ตั้ง
จังหวัดลพบุรี ไปทางทิศเหนือโดยทางรถยนต์ ระยะทาง 31 ก.ม.ตามถนนสายคันคลองชลประทาน ห่างจากกรุงเทพมหานคร
โดยทางรถไฟ ประมาณ 160 ก.ม. และโดยทางรถยนต์ 158 ก.ม.มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้     ติดต่อกับอำเภอเมือง และอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
4เนื้อที่/พื้นที่ 607.706 ตร.กม.
4สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ร้อนชื้น
ข้อมูลการปกครอง
1.ตำบล………..21….. แห่ง 3.เทศบาล……….1…….แห่ง
2.หมู่บ้าน……157…. แห่ง 4.อบต…………..20….. แห่ง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
4อาชีพหลัก ได้แก่ การเกษตร ได้แก่ ทำนา ประมาณร้อยละ 80 โดยเฉพาะการทำนาที่อยู่ในเขตชลประทานประมาณ 151,185 ไร่ และนอกเขต
ชลประทานประมาณ 90,137 ไร่ ในปัจจุบันบางส่วนได้ปลูกส้มเขียวหวานในพื้นที่ทดแทนพื้นที่การทำนา
4อาชีพเสริม ได้แก่ การทอผ้า เลี้ยงสัตว์ และเจียรไนพลอย
4จำนวนธนาคาร มี 5 แห่ง ได้แก่
1. ธนาคารกรุงเทพ    (โทร 0-3647-1046)
2. ธนาคารกรุงไทย    (โทร 0-3647-1239)
3. ธนาคารกสิกรไทย (โทร 0-3662-8729-32)
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
(โทร 0-3647-1075)
(โทร 0-3647-1075)
5. ธนาคารออมสิน (โทร 0-3647-1074)
4จำนวนห้างสรรพสินค้า
ด้านสังคม
4โรงเรียนมัธยม ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา (โทร 0-3647-1031)
2.โรงเรียนปิยะบุตร์       (โทร 0-3647-1256)
3.โรงเรียนบ้านชีวิทยา   (โทร 0-3648-9114)
4มหาวิทยาลัย ได้แก่
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
ลุ่มน้ำบางขาม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด
ด้านประชากร
4จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 81,401 คน
4จำนวนประชากรชาย รวม 39,993 คน
4จำนวนประชากรหญิง รวม 41,408 คน
4ความหนาแน่นของประชากร 134.10 คน/ตร.กม.
ด้านการคมนาคม
4ทางบก รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ไม่มี
สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ ไม่มี
สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์ 0-3647-1764
4ทางน้ำ ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์ ไม่มี
ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์ ไม่มี
4ทางอากาศ ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์ มีสนามบินของทหารอากาศ 1 แห่ง
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
4ผลผลิตทางการเกษตร ด้านการเกษตร  มี  ข้าว   ข้าวโพด   งา
ที่สำคัญ ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม มี การผลิตภัณฑ์นมชุมชนบ้านหมี่ 89 ม.6 ต.ชอนม่วง   (โทร 0-3645-1939)
4ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ 1. แม่น้ำบางขาม
(แม่น้ำ/บึง/คลอง) 2. คลองอนุศาสนันท์ (ชัยนาท – ป่าสัก)
4โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 1.โรงโม่หินจิระพันธุ์หินไทย  ต.สนามแจง (โทร 0-3647-1110)
2.โรงโม่หินบุญเจริญศิลาทอง ต.สนามแจง (โทร 0-3647-1975)
3.บริษัท บี เอส เค ดีโอ จำกัด (86 ม.3 ต.บ้านชี โทร 0-3648-9358)
4.แดรี่ฟาร์ม นมสด  89 ม.6 ต.ชอนม่วง (โทร 0-3645-1939)
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
4โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/ 1. เจดีย์วัดเชียงงา ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.เชียงงา มีเจดีย์รูปทรงกลีบมะเฟืองลักษณะสวยงามมาก ขนาดกว้างด้านละ 14 เมตร สูง 40
สถานที่ท่องเที่ยว  ได้แก่ เมตร สร้างมาแต่สมัยใดไม่ปรากฎหลักฐาน
2. ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดหินปักใหญ่ ต.หินปัก สมัยรัชกาลที่ 6
3. วัดเขาวงกฎ ต.สนามแจง มีพระพุทธรูปใหญ่ตามไหล่เขา พระนอน ถ้ำค้างคาว ซึ่งมีค้างคาวนับล้านตัวอาศัยอยู่ สามารถชม
ค้างคาวได้ในเวลาพลบค่ำ
4. วัดธรรมิการาม (วัดค้างคาว) ต.บางขาม มีภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที่ 4
5. วัดท้องคุ้ง ต.บ้านชีมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ เช่น วิหารสร้างอยู่บนเรือสำเภา ศาลาธรรมสังเวช
6. วัดคุ้งท่าเลา ต.บางพึ่ง มีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ เรื่อง เทศน์มหาชาติและพระมาลัย มีพระพุทธรูปเก่าดสมัย
เชียงแสน ขนาดหน้าตักกว้าง 12 นิ้ว มีซุ้มประตูทางเข้าวัดเป็นรูปหนุมานอ้าปากเป็นปูนปั้นสวยงามมาก
7. วัดพานิชธรรมิการาม ต.หนองเต่า มีอุโบสถไว้บนหลังเต่าอันเป็นสัญลักษณ์ของชื่อหมู่บ้าน ซึ่งในสมัยโบราณจากคำบอกเล่าของ
ผู้เฒ่าผู้แก่ว่ามีเต่าอยู่ชุกชุมมาก
8. วัดกัทลีพนาราม (วัดบ้านกล้วย) ต.บ้านกล้วย ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างที่มีลวดลายน่าสนใจ เช่น อุโบสถจตุรมุข  ศาลาการเปรียญ
ซึ่งประดับไว้ด้วยลวดลายที่สวยงามทั้งภายในและภายนอก
4รายชื่อโรงแรม ได้แก่
เทศกาลสำคัญของอำเภอ
1. ชื่อเทศกาลที่สำคัญ ประเพณีเส่อกระจาด (ประเพณีใส่กระจาด) เป็นประเพณีของชาวไทยพวน ซึ่งถือปฏิบัติกันในเขตอำเภอบ้านหมี่ ในงานบุญ
เทศน์มหาชาติ ช่วงเทศกาลออกพรรษา
สถานที่ ตามตำบลหมู่บ้านที่มีชาวไทยพวนอาศัยอยู่ เช่น ต.บ้านกล้วย , บ้านทราย ,เชียงงา,โพนทอง, หินปัก, บางกะพี้
วันที่/เวลา แล้วแต่ละพื้นที่ตำบล หมู่บ้านจะกำหนด
2. ชื่อเทศกาลที่สำคัญ ประเพณีกำฟ้า ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 เป็นงานบุญพื้นบ้านของชาวไทยพวน ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอำเภอบ้านหมี่ อำเภอเมือง
จัดขึ้นเพื่อขอพรจากเทพยดาผู้รักษาฟากฟ้า และบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล จะถือเอาวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันสุกดิบ
และวันรุ่งขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันกำฟ้า
สถานที่ ตามตำบลหมู่บ้านที่มีชาวไทยพวนอาศัยอยู่ เช่น ต.บ้านกล้วย , บ้านทราย ,เชียงงา,โพนทอง, หินปัก, บางกะพี้
วันที่/เวลา ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของแต่ละปี
OTOP ของอำเภอ
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ปลาส้มฟัก (แหนมปลา) แม่น้อย (ไม่ลองไม่รู้)
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ หมู่ที่ 5 ต.เชียงงา โทร.0-3647-1902
2. ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ปลาส้มฟัก (ประกอบจิตร์
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ หมู่ที่ 5 ต.บ้านกล้วย โทร. 0-3647-1545
3. ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ใส้กรอกปลา
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ 48 หมู่ที่ 1 ต.โพนทอง โทร.0-3647-1426
หมายเหตุ : นำเนื้อปลามาทำเป็นใส้กรอก
4. ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP กุนเชียงปลา
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ 20 หมู่ที่ 9 ต.บางพึ่ง โทร.0-3664-4062
หมายเหตุ : ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จากการประกวดอาหารไทยใส่เกลือไอโอดีน ปี 2545
5. ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP จักสานหวาย
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ หมู่ที่ 5 ต.มหาสอน  โทร 0-3664-4108, 0-3664-4117
หมายเหตุ : ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดหัตถกรรมจากภูมิปัญญาไทย ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทันสมัยสวยงามฝีมือประณีต ใช้ประดับตกแต่งและเป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้อีกด้วย
6. ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ข้าวซ้อมมือ
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ กลุ่มข้าวซ้อมมือ เลขที่ 133 หมู่ที่ 4 ต.หนองทรายขาว โทร.โทร 0-9830-9777
หมายเหตุ : เป็นข้าวหอมมะลิ ซึ่งมีคุณค่าอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูงมาก รับประทานเป็นประจำจะช่วยป้องกันโรคเหน็บชาและ
ช่วยในการทำงานของระบบประสาท
7. ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าทอมัดหมี่
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ 1. นางวัฒนา มีมั่งคั้ง ประธานกลุ่มทอผ้า 80 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกล้วย  (โทร 0-3647-1904)
2. นายวิเชียร จำปาดวง ประธานกลุ่มทอผ้า 55 หมู่ที่ 3 ต.บ้านทราย  (โทร 0-3662-9295)
3. นางสมบัติ  ไตรธรรม ประธานกลุ่มทอผ้า  1 หมู่ที่ 4 ต.หินปัก  (โทร 0-3647-1644)
หมายเหตุ : ผ้าทอมัดหมี่ของอำเภอบ้านหมี่ มีเอกลักษณ์ที่สำคัญคือ เนื้อผ้า หนา แน่น เนียน สม่ำเสมอ ลายผ้าจับเป็นรูปคุณภาพดี สีไม่ตก
ดูแลรักษาง่าย ผลิตโดยกลุ่มอาชีพทอผ้าที่มีประสบการณ์อันยาวนาน ปัจจุบันผ้า มัดหมี่ที่ประกาศเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของตำบลมี4 กลุ่ม
8. ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตวัสดุขัดถูร่างกายจากสารส้มส่งออก
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ บริษัท บี. เอส. เค. ดีโอ จำกัด  86 หมู่ที่ 3 ต.บ้านชี โทร.0-3648-9358
หมายเหตุ : สามารถระงับกลิ่นกายที่ไม่พึงประสงค์ และไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง  เพราะผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นไม่มีส่วนผสมของ
น้ำหอม แอลกอฮอล์ ไม่ใส่สีหรือวัตถใด ๆที่ทำให้เกิดการระคายเคือง นอกจากนี้ยังทำให้ใต้วงแขนขาวเพิ่มขึ้นอีกด้วย
Advertisements

เกี่ยวกับ ictclub2010

ICT CLUB PIYABUT SCHOOL
ข้อความนี้ถูกเขียนใน เรื่องกล่าวเล่าขาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s